IΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΥΝΤΙΑ ΤΡΙΧΑ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τα γραφεία του Ιδρύματος θα παραμείνουν κλειστά την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022, την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 και την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των εκτάκτων συνθηκών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η επικοινωνία με το Ίδρυμα θα γίνεται είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο email του Ιδρύματος [email protected], είτε τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο του Ιδρύματος 2103228922 ή στο κινητό τηλέφωνο 6972228680.

Ανακοινώνεται ότι έχουν υποβληθεί 366 ηλεκτρονικές Αιτήσεις.

Τα αποτελέσματα για την οικονομική υποστήριξη μεταπτυχιακών φοιτητών-ερευνητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 9:00.

Οι υποψήφιοι προκειμένου να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα πρέπει να  συνδεθούν στο λογαριασμό τους με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν ορίσει.


Πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλεύεστε τις Συχνές Ερωτήσεις που είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Δεν θα απαντώνται ερωτήσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις Συχνές Ερωτήσεις.


Σε περίπτωση που έχετε επιπλέον απορίες θα γίνεται δεκτό μόνο ένα ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα απαντάται συνολικά μόνο μία φορά. Θα αποστείλετε email προς το Ίδρυμα [email protected], στο οποίο θα διατυπώσετε με ακρίβεια και συντομία το σύνολο των ερωτήσεών σας το αργότερο, μέχρι την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021, έως 12:00.


 

I. Η Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση θα συμπληρωθεί και θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της Ιστοσελίδας του Ιδρύματος www.ipep-gr.org στο πεδίο Αίτηση–Υπεύθυνη Δήλωση αφού πρώτα οι ενδιαφερόμενοι ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής τους (πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ) ορίζοντας όνομα χρήστη username και κωδικό πρόσβασης password. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πατήσουν το πεδίο ΣΥΝΔΕΣΗ, να πληκτρολογήσουν το όνομα χρήστη και τον  κωδικό πρόσβασής τους και να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Τα απαραίτητα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκρονικά, επισυναπτόμενα στα αντίστοιχα πεδία της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης υπό μορφή αρχείων PDF. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να αποστέλλονται, εντός του χρονικού διαστήματος της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (23.4.2021), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τα προσωπικά email των καθηγητών στο email του Ιδρύματος [email protected] Συνιστάται στις επιστολές των καθηγητών να αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου (ΑΠ) της υποβληθείσας Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου.
II. Αν υπάρξει οποιαδήποτε δυσκολία στην ηλεκτρονική συμπλήρωση και αποστολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης παρακαλώ να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδρύματος: [email protected] .
III. Η Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί στην ελληνική γλώσσα.
IV. Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης στα υποχρεωτικά πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο.
V. Στο πρώτο μέρος της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης όπου αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία πρέπει να συμπληρωθεί μία διεύθυνση στην Ελλάδα για επικοινωνία.

VI.

Τα απαραίτητα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, επισυναπτόμενα στα αντίστοιχα πεδία της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης υπό μορφή αρχείων PDF. Οι συστατικές επιστολές θα αποστέλλονται, εντός του χρονικού διαστήματος της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (23.4.2021), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τα προσωπικά email των καθηγητών στο email του Ιδρύματος [email protected] Συνιστάται στις επιστολές των καθηγητών να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου (ΑΠ) της υποβληθείσας Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν σε πρώτο στάδιο και θα κληθούν σε συνέντευξη, πρέπει να αποστείλουν και ταχυδρομικώς ή να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Ιδρύματος, σε καθορισμένη ημερομηνία, τα απαραίτητα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικα, σε φυσική μορφή, μέσα σε κλειστό χάρτινο φάκελο, όπως ακριβώς εάν έπρεπε να παραδοθεί προς ταχυδρομική αποστολή, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου. Η Γραμματεία θα παραλαμβάνει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 έως 15:00.

Σε οποιαδήποτε επικοινωνία του με το Ίδρυμα, ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει και να αναφέρει τον αριθμό πρωτοκόλλου (ΑΠ) της υποβληθείσας Αίτησης–Υπεύθυνης Δήλωσής του.
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
Πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:
 1. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή διδακτορικού διπλώματος.
   
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο από το Πανεπιστήμιο με αναλυτική βαθμολογία καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.
   
 3. Βεβαίωση του Πανεπιστημίου ότι έχετε γίνει δεκτός/ή.
   
 4. Εμπεριστατωμένη πρόταση έρευνας σε περίπτωση που έχετε γίνει δεκτός/ή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή διεξάγετε έρευνα.
   
 5. Δύο συστατικές επιστολές από άτομα που μπορούν να δώσουν ακαδημαϊκές συστάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι πρόσφατες, υπογεγραμμένες και να απευθύνονται προς το Ίδρυμα.
   
 6. Πτυχία δύο ξένων γλωσσών (απλά φωτοαντίγραφα).
   
 7. Εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας εισοδήματος ιδίου και γονέων (απλά φωτοαντίγραφα).


Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στα πεδία της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με το σύμβολο είναι δυνατόν να συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν και μετά την τελική υποβολή της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης, μέχρι την 7η Ιουνίου 2021. Δεν θα είναι δυνατή η τροποποίηση των υπολοίπων πεδίων μετά την τελική υποβολή της Αίτησης -Υπεύθυνης Δήλωσης.

VII. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την οικονομική ενίσχυση στην περίπτωση που η διαμονή σας στον τόπο των σπουδών σας προξενήσει προβλήματα που οφείλονται σε υπαιτιότητά σας.


 

ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 12
ΑΘΗΝΑ 10558
     ΤΗΛ. 210 32 28 922
ΦΑΞ 210 32 53 461
     EMAIL: [email protected]


Website system requirements: minimum video resolution 1024x768, enabled javascript
Copyright © 2020 IPEP