IΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΥΝΤΙΑ ΤΡΙΧΑ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλεύεστε τις Συχνές Ερωτήσεις που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Δεν θα απαντώνται ερωτήσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις Συχνές Ερωτήσεις.


Σε περίπτωση που έχετε επιπλέον απορίες θα γίνεται δεκτό μόνο ένα ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα απαντάται συνολικά μόνο μία φορά. Θα αποστείλετε email προς το Ίδρυμα info@ipep-gr.org, στο οποίο θα διατυπώσετε με ακρίβεια και συντομία το σύνολο των ερωτήσεών σας το αργότερο, μέχρι την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 έως 12:00.


 

I.

Η Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση θα συμπληρωθεί και θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος www.ipep-gr.org στο πεδίο Αίτηση–Υπεύθυνη Δήλωση, αφού πρώτα οι ενδιαφερόμενοι/ες ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής τους (πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ) ορίζοντας όνομα χρήστη username και κωδικό πρόσβασης password. Όταν ολοκληρώσουν τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να πατήσουν το πεδίο ΣΥΝΔΕΣΗ, να πληκτρολογήσουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής τους και να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Τα απαραίτητα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, επισυναπτόμενα στα αντίστοιχα πεδία της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης υπό μορφή αρχείων PDF. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να αποστέλλονται από τους/τις καθηγητές/τριες ηλεκτρονικά και να υποβάλλονται μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας, το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (19.4.2024).

Οι καθηγητές/τριες μπορούν να αποστείλουν τις επιστολές τους, μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (19.4.2024), ακόμα και εάν οι υποψήφιοι/ες έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική τους αίτηση και έχουν πραγματοποιήσει την τελική υποβολή της σε προγενέστερο χρόνο της αποστολής των επιστολών. Προκειμένου οι καθηγητές/τριες να αποστείλουν τις συστατικές τους επιστολές, πρέπει ο/η υποψήφιος/α να έχει αποθηκεύσει το ΜΕΡΟΣ Ι της ηλεκτρονικής του/της αίτησης.

II. Αν υπάρξει οποιαδήποτε δυσκολία στην ηλεκτρονική συμπλήρωση και αποστολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης παρακαλώ να αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδρύματος: info@ipep-gr.org .
III. Η Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί στην ελληνική γλώσσα.
IV. Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης στα υποχρεωτικά πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο.
V. Στο πρώτο μέρος της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, όπου αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία, πρέπει να συμπληρωθεί μία διεύθυνση στην Ελλάδα για επικοινωνία.

VI.

Τα απαραίτητα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, επισυναπτόμενα στα αντίστοιχα πεδία της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης υπό μορφή αρχείων PDF. Οι συστατικές επιστολές θα αποστέλλονται, από τους/τις καθηγητές/τριες ηλεκτρονικά, και θα υποβάλλονται μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας, εντός του χρονικού διαστήματος της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (19.4.2024). Οι καθηγητές/τριες μπορούν να αποστείλουν τις επιστολές τους, μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (19.4.2024), ακόμα και εάν οι υποψήφιοι/ες έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική τους αίτηση και έχουν πραγματοποιήσει την τελική υποβολή της σε προγενέστερο χρόνο της αποστολής των επιστολών.

Προκειμένου οι καθηγητές/τριες να αποστείλουν τις συστατικές τους επιστολές πρέπει ο/η υποψήφιος/α να έχει αποθηκεύσει το ΜΕΡΟΣ Ι της ηλεκτρονικής του/της αίτησης.

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν σε πρώτο στάδιο και θα κληθούν σε συνέντευξη, πρέπει να αποστείλουν και ταχυδρομικώς ή να προσκομίσουν στη γραμματεία του Ιδρύματος, σε ημερομηνία που θα καθορισθεί, τα απαραίτητα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικα, σε φυσική μορφή, μέσα σε κλειστό χάρτινο φάκελο, όπως ακριβώς εάν έπρεπε να παραδοθεί προς ταχυδρομική αποστολή, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία του/της υποψηφίου/ας. Η γραμματεία θα παραλαμβάνει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 έως 15:00.

Σε οποιαδήποτε επικοινωνία με το Ίδρυμα, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να γνωρίζει και να αναφέρει τον αριθμό πρωτοκόλλου (ΑΠ) της υποβληθείσας Αίτησης–Υπεύθυνης Δήλωσής του/της.
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
Πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:
 1. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή διδακτορικού διπλώματος.
   
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο από το Πανεπιστήμιο με αναλυτική βαθμολογία καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.
   
 3. Βεβαίωση του Πανεπιστημίου ότι έχετε γίνει δεκτός/ή.
   
 4. Εμπεριστατωμένη πρόταση έρευνας σε περίπτωση που έχετε γίνει δεκτός/ή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή διεξάγετε έρευνα.
   
 5. Δύο συστατικές επιστολές από άτομα που μπορούν να δώσουν ακαδημαϊκές συστάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι πρόσφατες, υπογεγραμμένες και να απευθύνονται προς το Ίδρυμα.
   
 6. Πτυχία δύο ξένων γλωσσών (απλά φωτοαντίγραφα).
   
 7. Εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας εισοδήματος ιδίου/ας και γονέων (απλά φωτοαντίγραφα).


Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στα πεδία της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με το σύμβολο είναι δυνατόν να συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν και μετά την τελική υποβολή της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης, μέχρι την 7η Ιουνίου 2024. Δεν θα είναι δυνατή η τροποποίηση των υπολοίπων πεδίων μετά την τελική υποβολή της Αίτησης -Υπεύθυνης Δήλωσης.

VII. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την οικονομική ενίσχυση στην περίπτωση που η διαμονή σας στον τόπο των σπουδών σας προξενήσει προβλήματα που οφείλονται σε υπαιτιότητά σας.


 

ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 12
ΑΘΗΝΑ 10558
     ΤΗΛ. 210 32 28 922      EMAIL: info@ipep-gr.org


Website system requirements: minimum video resolution 1024x768, enabled javascript
Copyright © 2024 IPEP